لاغر شدن همان چاق شدن است که باید تغییر کند

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

من برای رسیدن به هدف خود متعهد هستم! شما چطور؟!

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

لایو شماره 7: چگونه برای لاغر شدن متعهد باشیم

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

عملکرد ذهن و چگونگی تقابل ذهن و قلب در زندگی

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

مقاومت ذهن از موانع مهم متناسب شدن است

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

چگونه روح و ذهن را برای لاغر شدن هماهنگ کنیم

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

اگر نیاز به لاغر شدن داشته باشید لاغر نمی شوید!

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

برای لاغر شدن نیاز به اراده ندارید!

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

چگونه افکار چاق کننده به جسم ما تبدیل می شود

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

تغییر عادت شیرینی خوردن

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

چگونه انتظار لاغری در ذهن خود ایجاد کنیم؟

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

حسرت لاغری داشتن مانع لاغر شدن می شود

لطفا با لبخند وارد شوید 😊