کارتون فوق العاده و تاثیرگذار

در این کارتون ذهن همان واحد ناخودآگاه است که توسط روزمره تنظیم شده و فعالیت میکند و قلب نماد روح انسان که طالب شادی و آزادی و لذت بردن است

در این فیلم به وضوح به قدرت و تسلط ذهن بر رفتار انسان پی خواهید برد و در صحنه ای از فیلم زمانی که فرد در حال خوردن است تصویر ذهنی اون پیغام چاقی و خطر را نشان می دهد

دقیقا همین حالت در تمام زندگی ما جاری شده که سبب اضافه وزن ما شده است و همانطور که در این فیلم نمایش داده شد میشود ذهن را با قلب در هماهنگی قرار داد و از زندگی لذت برد و شاد بود و به همه امورات رسیدگی کرد

با برنامه ریزی ذهن می شود از زندگی لذت برد، از غذا خوردن لذت برد و متناسب بود