توضیحات استاد عطارروشن درباره این دوره آموزشی

گام به گام تا چشیدن زندگی با طعم خدا

جلسه اول

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه دوم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه سوم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه چهارم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه پنجم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه ششم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه هفتم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه هشتم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه نهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه دهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه یازدهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه دوازدهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه سیزدهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه چهاردهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه پانزدهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه شانزدهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه هفدهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه هجدهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه نوزدهم

لطفا با لبخند وارد شوید

جلسه بیستم

لطفا با لبخند وارد شوید