توضیحات استاد عطارروشن درباره این دوره آموزشی

گام به گام تا چشیدن زندگی با طعم خدا

جلسه بیستم
رضا عطارروشن
12
تماشای ویدئو
جلسه هجدهم
رضا عطارروشن
20
تماشای ویدئو
جلسه هفدهم
رضا عطارروشن
11
تماشای ویدئو
جلسه دهم
رضا عطارروشن
43
تماشای ویدئو
جلسه نهم
رضا عطارروشن
29
تماشای ویدئو
جلسه هشتم
رضا عطارروشن
67
تماشای ویدئو
جلسه هفتم
رضا عطارروشن
74
تماشای ویدئو
جلسه ششم
رضا عطارروشن
102
تماشای ویدئو
جلسه پنجم
رضا عطارروشن
93
تماشای ویدئو
جلسه چهارم
رضا عطارروشن
107
تماشای ویدئو
جلسه سوم
رضا عطارروشن
130
تماشای ویدئو
زندگی با طعم خدا
جلسه دوم
رضا عطارروشن
202
تماشای ویدئو
جلسه اول
رضا عطارروشن
259
تماشای ویدئو