توضیحات استاد عطارروشن درباره این دوره آموزشی

گام به گام تا چشیدن زندگی با طعم خدا

جلسه بیستم
رضا عطارروشن
7
تماشای ویدئو
جلسه هجدهم
رضا عطارروشن
13
تماشای ویدئو
جلسه هفدهم
رضا عطارروشن
8
تماشای ویدئو
جلسه دهم
رضا عطارروشن
41
تماشای ویدئو
جلسه نهم
رضا عطارروشن
26
تماشای ویدئو
جلسه هشتم
رضا عطارروشن
64
تماشای ویدئو
جلسه هفتم
رضا عطارروشن
71
تماشای ویدئو
جلسه ششم
رضا عطارروشن
96
تماشای ویدئو
جلسه پنجم
رضا عطارروشن
84
تماشای ویدئو
جلسه چهارم
رضا عطارروشن
93
تماشای ویدئو
جلسه سوم
رضا عطارروشن
117
تماشای ویدئو
زندگی با طعم خدا
جلسه دوم
رضا عطارروشن
181
تماشای ویدئو
جلسه اول
رضا عطارروشن
230
تماشای ویدئو