به نام خدای مهربان

موضوعات زندگی به دو بخش فیزیکی و غیرفیزیکی (متافیزیکی) تقسیم میشوند

هز چیز قابل لمس یا قایل مشاهده و حتی قابل شنیدن در دسته موضوعات فیزیکی قرار میگیرد

و آنچه نه دیده و نه شنیده و نه قابل لمس است در دسته موضوعات غیر فیزیکی قرار دارد

موضوعات فیزیکی برای همه انسانها به یک شکل قابل تجربه کردن است، بعنوان مثال اگر من درباره یک خودرو برای شما توضیح بدهم، تجربه شما از مشاهده خودرو شباهت بسیاری با گفته های من دارد

اگر درباره مکانی برای شما توضیح بدهم، تجربه شما از دیدن آن مکان شباهت زیادی به آنچه برای شما توضیح داده ام خواهد داشت

این شرایط برای همه موضوعات فیزیکی در زندگی یکسان است

اما درباره موضوعات متافیزیکی به این شکل نیست

چون قابل لمس و دیدن و شنیدن نیستند و هر انسانی بنا به تعریفی که درباره آن موضوع در ذهن خود دارد آن را تجربه میکند.

به عنوان مثال برای عشق نمیتوان تعریف ثابت و مشخصی قرار داد به شکلی که هر انسانی عشق را به آن صورت تجربه کند

برای شادی، استرس، احساس خوب، احساس بد، عصبی بودن، مهربان بودن و هر موضوع دیگری که فیزیکی نباشد نمی توان تعریف مشخصی ارائه کرد و هر انسانی بنا به آگاهی و اطلاعاتی که درباره آن موضوع در ذهن خود دارد آن را تجربه میکند

یکی از موضوعات متافیزیکی و بسیارتاثیرگذار در زندگی انسان، ذهن است

ذهن قدرت بی انتهایی دارد، قدرتی که هم در جهت مثبت میتواند موثر باشد و هم در جهت منفی

استفاده از ذهن برای هر انسانی به هر دو طریق امکانپذیر است و حتی در بسیار از انسانها ذهن به دو شکل مثبت و منفی تاثیرگذار است، به این شکل که درباره برخی موضوعات ذهن همسو و مثبت نگر است و درباره برخی دیگر منفی و غیرهمسو عمل میکند

تفاوت عملکرد ذهن در شرایط و موضوعات مختلف چیست؟

درک این موضوع کمک بسیار زیادی به شناخت بهتر از ذهن و نحوه استفاده از آن برای پیشبرد اهداف و حرکت به سوی موفقیت دارد

در این فایل آموزشی به طور مفصل درباره این موضوع بسیار مهم و تاثیرگذار توضیح داده ام که اطمینان دارم استفاده از این آگاهی برای عزیزانی که تصمیم گرفته اند از مسیر لاغر با ذهن رویای خودشون رو تجربه کنند مفید و تاثیرگذار خواهد بود.

با آرزوی روزهایی سرشار از شادی و موفقیت برای تک تک شما همراهان

منتظر همراهی شما هستیم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن